Přihlásit se

Správa účtu

Sleva na první nákup na Postershop 100 Kč *

* Slevu můžete uplatnit na objednávku nad 700 Kč
 
 

Obchodní podmínky

I. Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího v rámci smluvních vztahů uzavřených prostřednictvím internetového obchodu www.postershop.cz. S těmito obchodními podmínkami má kupující možnost se seznámit před odesláním své objednávky a je na ně dostatečně předem upozorněn. Kupující odesláním své objednávky potvrzuje, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil a že s nimi souhlasí.

Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) byly zpracovány dle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

Prodávajícím a provozovatelem internetového obchodu www.postershop.cz je Postershop s.r.o., IČO: 24259896 zapsaná u živnostenského úřadu v Praze 4. Místem plnění ze všech smluvních vztahů je Na Košince 106/3, 180 00 Praha – Libeň a v případě osobního odběru odběrní místo prodávajícího uvedené na www.postershop.cz určené kupujícím v objednávce.

V souladu s § 1827 poskytne prodávající kupujícímu, který je spotřebitel, znění obchodních podmínek prostřednictvím e-mailu.

Veškeré smluvní vztahy se řídí právním řádem České republiky.

II. Vymezení pojmů

 • Spotřebitelská smlouva – smlouva kupní, smlouva o dílo, případně jiné smlouvy dle občanského zákoníku, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně prodávající.
 • Spotřebitel (kupující) – je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.
 • Kupující, který není spotřebitel – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.

III. Uzavření kupní smlouvy

Řádně vyplněná a prostřednictvím internetového obchodu www.postershop.czodeslaná objednávka kupujícího je závazným návrhem na uzavření kupní smlouvy s prodávajícím, přičemž kupující je svým návrhem na uzavření kupní smlouvy vázán po dobu 21 dní od odeslání objednávky.

Prodávající potvrdí neprodleně obdržení objednávky ve smyslu § 1827 odst. 1 občanského zákoníku prostřednictvím e-mailu na e-mailovou adresu uvedenou kupujícím v objednávce, přičemž toto potvrzení není akceptací návrhu na uzavření kupní smlouvy. Samotná kupní smlouva je uzavřena akceptací návrhu na uzavření kupní smlouvy ze strany prodávajícího, přičemž za akceptaci se považuje odeslání zboží ze strany prodávajícího kupujícímu nebo výslovná akceptace návrhu na uzavření kupní smlouvy ze strany prodávajícího prostřednictvím e-mailu nebo telefonu.
Spotřebitel má právo zrušit objednávku, tedy odvolat svůj návrh na uzavření kupní smlouvy, bez jakýchkoli sankcí až do okamžiku odeslání zboží. Tuto skutečnost je spotřebitel povinen prodávajícímu oznámit e-mailem nebo telefonicky.

V případě, že kupující chce zrušit objednávku na zboží, které bylo pro něj speciálně po dohodě objednáno, je stanoven storno poplatek ve výši 50 % z kupní ceny zboží.

Kupní smlouva se uzavírá v českém jazyce. Kupní smlouva je po uzavření archivována pouze po dobu nezbytně nutnou pro její vyřízení, přičemž po tuto dobu je možné ji na písemnou žádost spotřebitele zpřístupnit. Měnit objednávku a opravovat chyby lze do okamžiku předání zboží k odeslání.

IV. Odstoupení spotřebitele od smlouvy dle § 1829 odst. 1 občanského zákoníku

Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí zboží (u kupní smlouvy, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží; u kupní smlouvy, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží).

Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí spotřebitel o svém odstoupení od této smlouvy informovat prodávajícího, společnost Postershop s.r.o. se sídlem v Praze 4, Pujmanové 17, Praha 4 PSČ 140 00, IČO: 24259896, dopisem na adresu Postershop.cz, Na Košince 106/3, Praha 8 - Libeň, 180 00 nebo e-mail: eshop@postershop.cz formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, faxem nebo e-mailem). Spotřebitel může použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však jeho povinností. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

Pokud spotřebitel odstoupí od kupní smlouvy, budou mu vráceny bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy prodávajícímu dojde oznámení o odstoupení od kupní smlouvy, všechny platby, které od spotřebitele obdržel, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání nabízený prodávajícím). Pro vrácení plateb použije prodávající stejný platební prostředek, který spotřebitel použil pro provedení počáteční transakce, pokud spotřebitel výslovně neurčil jinak. V žádném případě tím nevzniknou spotřebiteli další náklady. Platbu vrátí prodávající až po obdržení vráceného zboží. Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od kupní smlouvy, musí spotřebitel zaslat zpět na adresu Postershop.cz, Na Košince 106/3, 180 00 Praha - Libeň, přičemž spotřebitel ponese přímé náklady spojené s vrácením zboží. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud spotřebitel odešle prodávajícímu zboží zpět před uplynutím 14 dnů. Spotřebitel odpovídá pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

Spotřebitel nemůže v souladu s § 1837 občanského zákoníku odstoupit od smlouvy:

 • a) o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
 • b) o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
 • c) o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli podnikatele,
 • d) o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,
 • e) o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíšeno s jiným zbožím,
 • f) o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,
 • g) o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
 • h) o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,
 • i) o dodávce novin, periodik nebo časopisů,
 • j) o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu,
 • k) uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby, nebo
 • l) o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.

Odstoupit od smlouvy bez udání důvodu nelze, pokud bylo zboží již částečně spotřebováno, nebo jakkoliv dále upravováno zákazníkem. Nelze také odstoupit od smlouvy na zboží, jehož charakter to vylučuje, zejména z hygienických důvodů. Pokud bude vrácené zboží neúplné, poškozené či viditelně opotřebené, může prodávající uplatnit náhradu škody. Pro účely odstoupení od smlouvy se zbožím upraveným na přání zákazníka rozumí následující produkty:

- zarámované obrazy, plakáty (to znamená zákazník zvolí barvu a druh rámu)

Při zasílání zboží, kde je uplatněna odstoupení od smlouvy ze zákonných důvodů, je kupující povinen zaslat zboží zpět přiměřeným způsobem tak, aby nedošlo k dalšímu případnému poškození věci. Kupující je povinen zboží řádně zabalit (dle obchodních podmínek svého poskytovatele dopravy), tak aby nedošlo k dalšímu poškození zboží.

Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout převzetí zásilky, zaslané zpět kupujícím prodávajícímu, která je při doručení prodávajícímu zjevně poškozena, roztržena apod. V tomto případě musí kupující zásilku reklamovat u dopravní společnosti u které balík zasílal. Vzhledem k předchozím zkušenostem a obchodním podmínkám České pošty je kupující upozorněn, že je z důvodu častého poškození zásilek nevhodné zasílat zásilky jiným způsobem než obchodní balík do ruky. Konečné rozhodnutí, jakým způsobem zaslat zásilku zpět prodávajícímu je nicméně na kupujícím.

V. Odstoupení kupujícího, který není spotřebitelem, od smlouvy

V případě kupujícího, který není spotřebitelem, není možné od smlouvy odstoupit.

VI. Doprava

Náklady na poštovné i balné, které kupující zvolil v objednávce, nese kupující a tyto náklady se řídí aktuálním ceníkem prodávajícího, který se nachází na internetových stránkách www.postershop.cz.

Kupující je povinen si před převzetím zásilky zkontrolovat, zda je zásilka nepoškozena. V případě jakéhokoliv zjevného viditelné poškození zásilky je kupující povinen zásilku odmítnout a informovat bez zjevného odkladu nejpozději do 24 hodin prodávajícího emailem na eshop@postershop.cz, který si zásilku sám na vlastní náklady vyreklamuje u přepravní služby. Pokud si kupující převezme zboží v balíku, který vypadá jako nepoškozený a dodatečně zjistí, že část nebo všechno zboží došlo poškozeno, je povinen o tom informovat prodávajícího na emailové adrese eshop@postershop.cz nejpozději do 24 hodin od převzetí zásilky. Zároveň s tím, je kupující povinen reklamovat zásilku u přepravní služby a vyvolat reklamační řízení u dopravce (tato skutečnost vychází z obchodních podmínek přepravce). V případě České pošty je tato lhůta stanovena nejpozději do 48 hodin od doručení zásilky. V případě Zásilkovny je nutné zkontrolovat obsah zásilky IHNED při převzetí na výdejním místě. Na pozdější reklamace zásilky poškozené při přepravě nebude brán zřetel. Prodávající v tomto případě poskytne plnou součinnost s vyřízením reklamace.

V případě, že si zákazník zvolí určitý druh dopravy a platby je srozuměn s tím, že jej dodatečně po potvrzení objednávky nebude možné změnit.

VII. Platební podmínky

 • Dobírka - peníze za zboží platí kupující až při převzetí zboží poštovnímu doručovateli (kurýrovi) nebo na poště.
 • Bankovní převod - po obdržení objednávky (návrhu na uzavření kupní smlouvy) zašle prodávající kupujícímu výši kupní ceny, číslo účtu a variabilní symbol platby. Zboží zaplatí kupující na bankovní účet prodávajícího před odesláním zboží, v opačném případě nebude zboží odesláno popř. předáno. Tento způsob úhrady kupní ceny je považován za zálohovou platbu na kupní cenu.
 • Platební karty - po vytvoření objednávky (návrhu na uzavření kupní smlouvy) je kupující přesměrován na bezpečnou platební bránu banky, kde kupující zadá potřebné údaje pro platbu. Tento způsob úhrady kupní ceny je považován za zálohovou platbu na kupní cenu. Naši pracovníci nemají přístup k údajům o Vaší kartě, vše je pouze v rukou banky.

VIII. Práva z vadného plnění

Práva a povinnosti ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy, zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku.

Právo kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má věc při přechodu nebezpečí škody na kupujícího, byť se projeví až později. Právo kupujícího založí i později vzniklá vada, kterou prodávající způsobil porušením své povinnosti.

Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo:

 •  a) na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci,
 •  b) na odstranění vady opravou věci,
 •  c) na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo
 •  d) odstoupit od smlouvy.

Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit.

Nezvolí-li kupující své právo včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy.

Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.

Dokud kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může prodávající odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci; volba nesmí kupujícímu způsobit nepřiměřené náklady.

Neodstraní-li prodávající vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího.

Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel. To neplatí,

 •  a) došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci,
 •  b) použil-li kupující věc ještě před objevením vady,
 •  c) nezpůsobil-li kupující nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím, nebo
 •  d) prodal-li kupující věc ještě před objevením vady, spotřeboval-li ji, anebo pozměnil-li věc při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí kupující prodávajícímu, co ještě vrátit může, a dá prodávajícímu náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch.

Neoznámil-li kupující vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy.

Práva z vady se uplatňují u prodávajícího na této adrese:

Pro zaslání zboží: Postershop.cz, Na Košince 106/3, 180 00 Praha - Libeň

 

Při zasílání zboží, kde je uplatněna vada věci, je kupující povinen zaslat zboží zpět přiměřeným způsobem tak, aby nedošlo k dalšímu případnému poškození věci. Kupující je povinen zboží řádně zabalit (dle obchodních podmínek svého poskytovatele dopravy), tak aby nedošlo k dalšímu poškození zboží.

Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout převzetí zásilky, zaslané zpět kupujícím prodávajícímu, která je při doručení prodávajícímu zjevně poškozena, roztržena apod. V tomto případě musí kupující zásilku reklamovat u dopravní společnosti u které balík zasílal. Vzhledem k předchozím zkušenostem a obchodním podmínkám České pošty je kupující upozorněn, že je z důvodu častého poškození zásilek nevhodné zasílat zásilky jiným způsobem než obchodní balík do ruky. Konečné rozhodnutí, jakým způsobem zaslat zásilku zpět prodávajícímu je nicméně na kupujícím.

IX. Práva z vadného plnění a záruka za jakost v případě kupujícího, který je spotřebitelem

Prodávající odpovídá kupujícímu, který je spotřebitelem, že zboží při převzetí nemá vady, zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal,

 • a) má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 • b) se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
 • c) věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 • d) je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
 • e) věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady do 24 měsíců od převzetí zboží.

Nemá-li věc výše uvedené vlastnosti, může kupující požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.

Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.

Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

Práva z vady se uplatňují u prodávajícího na této adrese:

Pro zaslání zboží: Postershop.cz, Na Košince 106/3, Praha 8 - Libeň, 180 00

 

Požádá-li o to kupující, potvrdí mu prodávající v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti v případě vadného plnění. Nebrání-li tomu povaha věci, lze potvrzení nahradit dokladem o zakoupení věci obsahujícím uvedené údaje.
Uplatní-li kupující právo z vadného plnění, potvrdí mu prodávající v písemné formě, kdy právo uplatnil, jakož i provedení opravy a dobu jejího trvání.

Při zasílání zboží, kde je uplatněna právo z vadného plnění věci, je kupující povinen zaslat zboží zpět přiměřeným způsobem tak, aby nedošlo k dalšímu případnému poškození věci. Kupující je povinen zboží řádně zabalit (dle obchodních podmínek svého poskytovatele dopravy), tak aby nedošlo k dalšímu poškození zboží.

Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout převzetí zásilky, zaslané zpět kupujícím prodávajícímu, která je při doručení prodávajícímu zjevně poškozena, roztržena apod. V tomto případě musí kupující zásilku reklamovat u dopravní společnosti u které balík zasílal. Vzhledem k předchozím zkušenostem a obchodním podmínkám České pošty je kupující upozorněn, že je z důvodu častého poškození zásilek nevhodné zasílat zásilky jiným způsobem než obchodní balík do ruky. Konečné rozhodnutí, jakým způsobem zaslat zásilku zpět prodávajícímu je nicméně na kupujícím.

Pokud je produkt fototapeta vyjmut ze svého originálního obalu, je s ním manipulováno, je aplikován na zeď či jiný povrch, jeho reklamace již není možná. Jakmile je samolepka sejmuta z podkladu, její reklamace již není možná. V obou případech se jedná a specifické zboží. Doporučujeme proto produkt před vlastní aplikací pečlivě zkontrolovat, zda není poškozen, nemá vadu tisku apod.

X. Záruka za jakost v případě kupujícího, který není spotřebitelem

Prodávající neposkytuje kupujícímu, který není spotřebitelem, záruku za jakost zboží, není-li tak výslovně mezi smluvními stranami sjednáno. Odpovědnost prodávajícího za vady se v takovém případě řídí občanským zákoníkem.

XI. Ceny a platnost nabídky

Všechny ceny jsou uvedeny s DPH, která je platná v okamžiku odeslání objednávky. V případě, že se DPH do uzavření kupní smlouvy, popř. do odeslání zboží změní, je kupující s přihlédnutím k druhu platby zvolené kupujícím povinen uhradit nedoplatek kupní ceny, popř. prodávající neprodleně zašle kupujícímu e-mailem zprávu s výzvou o sdělení, kam je možné uhradit kupujícímu přeplatek kupní ceny. Veškeré ceny zboží včetně akčních platí do odvolání nebo vyprodání zásob.

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online, v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

XII. Slevy a slevové kupony

Prodávající poskytuje různé druhy slev (věrnostní, objemové, za doporučení známým apod.). Každá sleva má pravidla pro užití.

V případě, že sleva nebo slevový kupon bude uplatněn v rozporu s pravidly dané slevy či slevového kuponu má prodávající právo takové uplatnění slevy nebo slevového kuponu odmítnout. V takovém případě je kupující informován a bude mu nabídnuta možnost vyřídit objednávku bez této slevy či uplatněného kuponu.

Pravidla a podmínky pro uplatnění konkrétní slevy jsou přiloženy buď přímo ke slevě (formou informací), nebo je u slevy uveden odkaz na webové stránky, kde jsou pravidla slevy podrobně popsány. V případě, že dojde při výkladu slevy k nejasnostem, platí výklad použití prodávajícího.

Každou slevu, nebo kupon lze uplatnit pouze jednou, pokud není výslovně uvedeno jinak. V případě více násobného použití má prodejce právo odmítnout takovou slevu uznat.

V případě, že slevu uplatní kupující, který není spotřebitel a nejedná se o zakoupené dárkové poukazy má prodávající právo takové uplatnění slevy a slevové kupony odmítnout.

V případě, že je hodnota dárkového poukazu, či slevového kuponu vyšší, než je hodnota celého nákupu, rozdíl se na nový poukaz či kupon nepřevádí a nevyčerpaná suma se zpětně neproplácí.

XIII. Ochrana osobních údajů

Osobní údaje jsou veškeré informace, které Vás jako zákazníka identifikují nebo na jejichž základě Vás lze identifikovat, a dále informace, které o Vás vypovídají.

Zpracováním osobních údajů je jakákoli operace s osobními údaji, které jsou prováděny pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů, jako je shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoliv jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení. Zpracováváním je zcela nebo částečně automatizované zpracování osobních údajů zákazníka a neautomatizované pouze tehdy, jsou-li osobní údaje obsaženy v evidenci nebo do ní mají být zařazeny.

Zákazník je osoba, se kterou máme nebo jsme měli sjednán smluvní vztah o dodávce zboží nebo poskytování služeb, anebo jestliže tato osoba projevila konkrétní zájem o naše zboží nebo služby.

 

ZÁKLADNÍ ZÁSADY

Při zpracovávání osobních údajů postupujeme v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů, a dalšími platnými právními předpisy. 

 

Základními pravidly, kterými se při zpracování osobních údajů řídíme, jsou:

 

1) Zákonnost, korektnost a transparentnost

Vaše osobní údaje zpracováváme vůči Vám korektně a zákonným a transparentním způsobem.

2) Účelové omezení

Vaše osobní údaje shromažďujeme výhradně pro určité, výslovně vyjádřené a legitimní účely a tyto osobní údaje nezpracováváme způsobem, který je s těmito účely neslučitelný.

3) Minimalizace

Osobní údaje zpracováváme pouze v přiměřeném, relevantním a omezeném rozsahu, a to ve vztahu k účelu, pro který osobní údaje zpracováváme.

4) Omezení uložení

Vaše osobní údaje ukládáme ve formě umožňující Vaši identifikaci po dobu ne delší, než je nezbytné pro účely, pro které osobní údaje zpracováváme.

5) Přesnost

Dbáme na to, aby osobní údaje, které zpracováváme, byly přesné a v případě potřeby aktualizované. Přijímáme veškerá rozumná opatření, aby osobní údaje, které jsou nepřesné, byly s ohledem na účely, pro které je zpracováváme, bezodkladně vymazány nebo opraveny.

6) Integrita a důvěrnost

Zabezpečujeme ochranu Vašich osobních údajů, které zpracováváme. Zpracováváme Vaše osobní údaje způsobem, který zajistí jejich náležité zabezpečení, včetně ochrany pomocí technických a organizačních opatření před neoprávněným či protiprávním zpracováním a před náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením.

Osobní údaje našich zákazníků zpracováváme ke těmto účelům: 1) ke správě smluv a smluvních vztahů a 2) k marketingovým a obchodním účelům. Některé údaje, které mohou být za jistých okolností ztotožněny s konkrétní fyzickou osobou, jsou dále produktem využití technologií cookies a web beacons.

 

OSOBNÍ ÚDAJE PRO SPRÁVU SMLUV A SMLUVNÍCH VZTAHŮ

Zpracováváme osobní údaje obsažen ve smlouvách, které jste s námi uzavřeli, a osobní údaje, které vyplynou z průběhu plnění z těchto smluv. Jedná se zejména o identifikační a kontaktní údaje, údaje o předmětu smlouvy a údaje o průběhu smluvního vztahu, včetně obchodní komunikace se zákazníkem. Smluvní vztah zakládá i každá objednávka zboží prostřednictvím našeho e-shopu.

Osobní údaje musíme zpracovávat, abychom mohli dostát závazkům ze smluv a abychom mohli vykonávat práva z těchto smluv a plnit právní povinnosti s tím související (např. vedení účetní evidence a uchovávání účetních záznamů po zákonem stanovenou dobu).

Osobní údaje určené pro správu smluv a smluvních vztahů získáváme především od Vás, ale mohou také vyplynout z průběhu plnění smluvního vztahu (např. informace o dodávce objednaného zboží od dopravce).

Pokud platíte za naše zboží nebo služby platební kartou, je platba realizována prostřednictvím zabezpečené platební brány provozované GoPay s.r.o. se sídlem Planá 67, Planá, 370 01, IČO: 26046768 . Naše společnost nemá přístup k osobním údajům ani jiným datům, prostřednictvím kterých dochází k autorizaci platební transakce.

Osobní údaje uchováváme pouze po takovou dobu, po kterou mohou být po právní stránce podstatné pro realizaci předmětného smluvního vztahu, tedy do uplynutí promlčecích, prekluzivních, reklamačních, uschovacích a jiných podobných lhůt stanovených právními předpisy nebo ujednáními smluvních stran.

 

MARKETINGOVÉ A OBCHODNÍ OSOBNÍ ÚDAJE

Osobní údaje dále zpracováváme k marketingovým a obchodním účelům, a to proto, abychom Vás informovali o našich nabídkách a novinkách, a to nejčastěji formou zasílání newsletterů a jiných obchodních sdělení a abychom se u našich zákazníků a dalších osob, u kterých lze předpokládat zájem, telefonicky, emailem nebo jiným obdobným způsobem informovali o jejich zájmu o naši nabídku. K těmto účelům osobní údaje zpracováváme i proto, abychom mohli personalizovat naše jednání vůči Vám pro navazování a plnění smluvního vztahu.

Osobní údaje za účelem Vašeho kontaktování s nabídkou nebo jinými obchodními sděleními zpracováváme jen tehdy, existuje-li rozumný předpoklad, že máte zájem o naši nabídku., a to je zejména v případě, jste-li nebo byli-li jste našimi zákazníky. Osobní údaje za účelem personalizace jednání zpracováváme jen tehdy, jestliže jste s námi měli obchodní kontakt (v podobě nákupu zboží, čerpání služeb anebo projeveného konkrétního zájmu o nákup zboží či čerpání služeb).

Zasílat obchodní sdělení na Vaši emailovou adresu můžeme, jen jestliže jste nám ji sdělili jako náš zákazník nebo jestliže jste nám k využití své emailové adresy k tomuto účelu dali souhlas. Takový souhlas můžete kdykoli odvolat, a to způsobem popsaným níže. V každém emailovém obchodním sdělení navíc dáváme jednoduchou možnost odmítnout další zasílání obchodních sdělení formou elektronické odhlášky.

Z tohoto důvodu zpracováváme následující typy osobních údajů:

1) identifikační a kontaktní osobní údaje (jméno a příjmení, poštovní adresa, emailová adresa, telefonní spojení apod.)

2) Vaše profilové osobní údaje ve vztahu k naší spolupráci (např. historie a průběh obchodních vztahů, předmět koupě, předmět poptávky)

3) údaje umožňující personalizovat komunikaci s Vámi.

Jako marketingové a obchodní však samozřejmě nebudou nikdy zpracovávány osobní údaje, které vypovídají o Vašem rasovém či etnickém původu, politických názorech, náboženském vyznání či filozofickém přesvědčení nebo členství v odborech, genetické osobní údaje, biometrické osobní údaje a údaje o Vašem zdravotním stavu, sexuálním životě nebo sexuální orientaci.

Zdrojem marketingových a obchodních osobních údajů pro nás jsou naše smluvní vztahy k Vám a oslovení, která nám adresujete (prostřednictvím online formulářů nebo sociálních sítí, telefonicky apod.).

Pokud jde o právní základ zpracovávání Vašich osobních údajů, jsou naše oprávněné zájmy na využití údajů k marketingovým a obchodním účelům v zájmu udržování a rozvoje obchodních kontaktů a obchodní činnosti. Máte možnost vznést námitky ke zpracovávání Vašich osobních údajů k marketingovým a obchodním účelům. Vznesete-li tyto námitky proti využití osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení nebo jiných forem přímého marketingu, bez dalšího zastavíme další zpracovávání k těmto účelům. Vznesete-li námitky proti využití Vašich osobních údajů za účelem personalizace jednání s Vámi, posoudíme na základě důvodů námitek, zda na naší straně neexistují závažné oprávněné důvody pro pokračování ve zpracovávání osobních údajů, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, a budeme Vás informovat, zda námitkám vyhovíme. V případě, že jim vyhovět nemůžeme, Vám sdělíme, z jakých důvodů. Jak můžete uplatnit námitky je blíže popsáno níže.

Osobní údaje za účelem Vašeho kontaktování s naší nabídkou nebo jinými obchodními sděleními zpracováváme tak dlouho, jak dlouho lze rozumně předpokládat Váš zájem o naši nabídku, pokud jste však dříve nevznesli námitky proti takovému zpracovávání. Osobní údaje za účelem personalizace jednání zpracováváme po dobu 10 let ode dne posledního obchodního kontaktu s Vámi.

 

COOKIES, WEB BEACONS

Na našich webových stránkách www.postershop.cz využíváme technologie cookies, tedy ukládání určitých textových souborů obsahujících data o přístupu na webové stránky prostřednictvím internetového prohlížeče ve Vašem počítači s tím, že při opětovné návštěvě webových stránek jsou uložená data znovu odeslána našemu webovému serveru. Cookies slouží k personalizaci nastavení webových stránek a zlepšení uživatelského zážitku, včetně uchovávání uživatelských předvoleb. Cookies můžeme využívat také k přizpůsobení reklamy a sledování návštěvnosti webových stránek.

Můžeme využívat také technologie web beacons, a to jak na našich webových stránkách, tak v zasílaných emailových zprávách. Web beacons jsou drobné grafické prvky, které jsou stahovány z našeho webového serveru za účelem sledování čtenosti emailových zpráv, respektive návštěvnosti webových stránek a chování uživatelů na nich a následné optimalizace elektronických služeb pro uživatele.

Personalizace nastavení a sledování návštěvnosti webu, přizpůsobení reklamy, sledování zájmu o naše sdělení představují naše oprávněné zájmy v souvislosti se zkvalitňováním služeb, které Vám poskytujeme. Pokud si však nepřejete, abychom vůči Vám využívali cookies a web beacons, můžete tomu zabránit deaktivací funkce ukládání cookies ve Vašem počítači, respektive zasílání požadavků na stažení web beacons, a to provedením příslušného nastavení ve Vašem webovém prohlížeči. Osobní údaje získané pomocí cookies a web beacons nepoužíváme k Vaší identifikaci. 

Tyto webové stránky používají funkce Google Analytics integrované s inzercí v Reklamní síti a implementují funkce remarketing, přehledy zobrazení v Reklamní síti Google a demografické přehledy a přehledy zájmů Google Analytics.

Od použití funkcí Google Analytics pro inzerci v Reklamní síti se můžete odhlásit pomocí Nastavení reklam a také v této části personalizovat reklamy Reklamní sítě Google. Webová stránka www.postershop.cz sbírá cookies, pokud nechcete sdílet tyto informace se stránkami www.postershop.cz, můžete ve svém prohlížeči sběr cookies zakázat

 

PŘEDÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje jsou pro nás samozřejmě důvěrné. S výjimkami popsanými v následujících bodech osobní údaje nepředáváme žádným třetím osobám. S osobními údaji nikterak neobchodujeme.

Osobní údaje můžeme předat subjektům, které pro nás provádějí zpracovávání osobních údajů nebo které nám poskytují služby, jejichž nutnou součástí je zpřístupnění osobních údajů. Jedná se zejména o subjekty, které nám poskytují účetní služby, daňové poradenství, služby informačních technologií, databázové služby nebo např. právní služby. Příjemci pak nezpracovávají osobní údaje samostatně, nýbrž jen podle našich pokynů. Neseme odpovědnost za to, že z jejich strany nedojde ke zneužití jim zpřístupněných osobních údajů a že s nimi jsou sjednány závazky integrity a důvěrnosti osobních údajů a další závazky, které je třeba sjednat podle platných právních předpisů.

Osobní údaje jsem oprávněni předat třetím osobám také tehdy, vyslovíte-li s tím souhlas, a to za podmínek uděleného souhlasu. Udělený souhlas můžete kdykoli odvolat.

Vaše osobní údaje je možné předat třetím osobám také, je-li to nutné ke splnění naší právní povinnosti nebo je-li to nutné z povahy věci, zejména ke splnění smluvního vztahu, jehož jste stranou (např. předání nezbytných osobních údajů dopravcům za účelem dodání zakoupeného zboží nebo provozovatelům platebních systémů za účelem úhrady kupní ceny).

Vaše osobní údaje uchováváme a nepředáváme je do jiných zemí.

 

PRÁVA NAŠICH ZÁKAZNÍKŮ

Právo na informace

Máte právo žádat a získat od nás potvrzení, zda Vaše osobní údaje zpracováváme či nikoli. V kladném případě máte právo na přístup ke zpracovávaným osobním údajům a na informace o podrobnostech zpracovávání a zdrojích osobních údajů. Jestliže jste nám poskytli osobní údaje na základě svého souhlasu nebo v souvislosti s plněním smluvních závazků a jestliže jde o osobní údaje zpracovávané automatizovaně, máte právo je obdržet ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu.

Právo na opravu, výmaz a omezení zpracovávání údajů

Máte právo, abychom bez zbytečného odkladu opravili Vaše nepřesné osobní údaje, a to včetně doplnění neúplných osobních údajů. Jste dále oprávněni požadovat, abychom vymazali Vaše osobní údaje, jestliže nemáme dostatečný právní důvod ke zpracovávání (např. v případě Vámi vznesené námitky proti zpracovávání osobních údajů pro účely přímého marketingu). Požadujete-li to, místo výmazu osobních údajů pouze omezíme jejich zpracovávání, tzn. osobní údaje budou pouze uloženy a jiným způsobem nebudou bez Vašeho souhlasu zpracovávány.

Právo podat námitky

Máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracovávání Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu s tím, že osobní údaje nebudou k tomuto účelu dále zpracovávány. Vznesete-li námitku proti zpracovávání Vašich osobních údajů v jiných případech, kdy osobní údaje zpracováváme na základě našich oprávněných zájmů, nejprve posoudíme, zda na naší straně neexistují závažné oprávněné důvody pro pokračování ve zpracovávání, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, a budeme Vás informovat, zda Vašim námitkám vyhovíme nebo že jim vyhovět nemůžeme a proč.

Svá práva jste oprávněni uplatnit jakoukoli formou, která srozumitelně zprostředkuje obsah Vaší žádosti, oznámení nebo námitek, zejména pak elektronickou formou na eshop@postershop.cz. Požádáte-li nás o přijetí určitého opatření, poskytneme Vám informace o přijatých opatřeních, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení žádosti. Stanovenou lhůtu je možné v nezbytných případech prodloužit až o dva měsíce, o čemž musíte být včas informováni.

 

Poučení o právu na přístup k osobním údajům. Mám právo požádat Zpracovatele, popřípadě přímo Správce, o poskytnutí informace o zpracování Mých osobních údajů, která mi bude bez zbytečného odkladu předána. Obsahem informace bude vždy sdělení o (i) účelu zpracování Mých osobních údajů, (ii) osobních údajích, případně kategoriích osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, včetně veškerých dostupných informací o jejich zdroji, (iii) povaze automatizovaného zpracování v souvislosti s jeho využitím pro rozhodování, jestliže jsou na základě tohoto zpracování činěny úkony nebo rozhodnutí, jejichž obsahem je zásah do mých práv a oprávněných zájmů, a (iv) příjemci, případně kategoriích příjemců. Za poskytnutí informace je Správce, popřípadě za správce Zpracovatel oprávněn požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

Poučení o dalších právech. Zjistím-li nebo budu-li se domnívat, že Správce nebo Zpracovatel provádí zpracování Mých osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li Mé osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, mohu (i) požádat Správce nebo Zpracovatele o vysvětlení, nebo (ii) požadovat, aby Správce nebo Zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci Mých osobních údajů. Jestliže bude moje žádost shledána oprávněnou, Správce nebo Zpracovatel neprodleně odstraní závadný stav. Pokud Správce nebo Zpracovatel žádosti nevyhoví, mohu se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Poučení o právech dle Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) – toto nařízení č. 2016/679 dále jen jako „General Data Protection Regulation“ nebo jen jako „GDPR“.

Potvrzuji, že jsem byl/a poučen/a o mých právech v souvislosti se zpracováním Mých osobních údajů, a to v intencích ustanovení článku 13, 15-22 a 34 GDPR.

Cítíte-li by se být dotčeni na svých právech v souvislosti s tím, jak zpracováváme Vaše osobní údaje, můžete se obrátit se stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů – viz.www.uoou.cz.

XIV. Závěrečné ujednání

Objednávka spotřebitele je po svém doručení prodávajícímu jako návrh na uzavření kupní smlouvy archivována za účelem jejího splnění a další evidence. Jednotlivé technické kroky vedoucí k uzavření smlouvy jsou spotřebiteli zřejmé z vlastního procesu objednávky. Kupující má možnost zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat před podáním objednávky. Náklady komunikačních prostředků na dálku (telefon, internet atd.) pro uskutečnění samotné objednávky nese kupující. Tyto obchodní podmínky spotřebiteli umožňují jejich archivaci a reprodukci.

XV. Další práva a povinnosti smluvních stran

Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je možno řešit prostřednictví platformy pro řešení sporů online při EU https://ec.europa.eu/.

XVI. Heureka

„Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.“


Zboží bylo vloženo do košíku