Přihlásit se

Správa účtu

Sleva na první nákup na Postershop 100 Kč *

* Slevu můžete uplatnit na objednávku nad 700 Kč
 
 

Zpracovávání osobních údajů

ZÁSADY ZPRACOVÁVÁNÍ A PODMÍNKY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ


Tyto zásady upravují, jakým způsobem zpracováváme osobní údaje našich zákazníků a zájemců o naše služby a produkty.

Osobní údaje jsou veškeré informace, které Vás jako zákazníka identifikují nebo na jejichž základě Vás lze identifikovat, a dále informace, které o Vás vypovídají.

Zpracováním osobních údajů je jakákoli operace s osobními údaji, které jsou prováděny pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů, jako je shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoliv jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení. Zpracováváním je zcela nebo částečně automatizované zpracování osobních údajů zákazníka a neautomatizované pouze tehdy, jsou-li osobní údaje obsaženy v evidenci nebo do ní mají být zařazeny.

Zákazník je osoba, se kterou máme nebo jsme měli sjednán smluvní vztah o dodávce zboží nebo poskytování služeb, anebo jestliže tato osoba projevila konkrétní zájem o naše zboží nebo služby.


ZÁKLADNÍ ZÁSADY

Při zpracovávání osobních údajů postupujeme v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů, a dalšími platnými právními předpisy.  

 

Základními pravidly, kterými se při zpracování osobních údajů řídíme, jsou:

 

1) Zákonnost, korektnost a transparentnost

Vaše osobní údaje zpracováváme vůči Vám korektně a zákonným a transparentním způsobem.

2) Účelové omezení

Vaše osobní údaje shromažďujeme výhradně pro určité, výslovně vyjádřené a legitimní účely a tyto osobní údaje nezpracováváme způsobem, který je s těmito účely neslučitelný.

3) Minimalizace

Osobní údaje zpracováváme pouze v přiměřeném, relevantním a omezeném rozsahu, a to ve vztahu k účelu, pro který osobní údaje zpracováváme.

4) Omezení uložení

Vaše osobní údaje ukládáme ve formě umožňující Vaši identifikaci po dobu ne delší, než je nezbytné pro účely, pro které osobní údaje zpracováváme.

5) Přesnost

Dbáme na to, aby osobní údaje, které zpracováváme, byly přesné a v případě potřeby aktualizované. Přijímáme veškerá rozumná opatření, aby osobní údaje, které jsou nepřesné, byly s ohledem na účely, pro které je zpracováváme, bezodkladně vymazány nebo opraveny.

6) Integrita a důvěrnost

Zabezpečujeme ochranu Vašich osobních údajů, které zpracováváme. Zpracováváme Vaše osobní údaje způsobem, který zajistí jejich náležité zabezpečení, včetně ochrany pomocí technických a organizačních opatření před neoprávněným či protiprávním zpracováním a před náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením.

Osobní údaje našich zákazníků zpracováváme ke těmto účelům: 1) ke správě smluv a smluvních vztahů a 2) k marketingovým a obchodním účelům. Některé údaje, které mohou být za jistých okolností ztotožněny s konkrétní fyzickou osobou, jsou dále produktem využití technologií cookies a web beacons.


OSOBNÍ ÚDAJE PRO SPRÁVU SMLUV A SMLUVNÍCH VZTAHŮ

Zpracováváme osobní údaje obsažen ve smlouvách, které jste s námi uzavřeli, a osobní údaje, které vyplynou z průběhu plnění z těchto smluv. Jedná se zejména o identifikační a kontaktní údaje, údaje o předmětu smlouvy a údaje o průběhu smluvního vztahu, včetně obchodní komunikace se zákazníkem. Smluvní vztah zakládá i každá objednávka zboží prostřednictvím našeho e-shopu.

Osobní údaje musíme zpracovávat, abychom mohli dostát závazkům ze smluv a abychom mohli vykonávat práva z těchto smluv a plnit právní povinnosti s tím související (např. vedení účetní evidence a uchovávání účetních záznamů po zákonem stanovenou dobu).

Osobní údaje určené pro správu smluv a smluvních vztahů získáváme především od Vás, ale mohou také vyplynout z průběhu plnění smluvního vztahu (např. informace o dodávce objednaného zboží od dopravce).

Pokud platíte za naše zboží nebo služby platební kartou, je platba realizována prostřednictvím zabezpečené platební brány provozované ČSOB se sídlem Radlická 333/150, Praha 5, 15057 a.s. Naše společnost nemá přístup k osobním údajům ani jiným datům, prostřednictvím kterých dochází k autorizaci platební transakce.

Osobní údaje uchováváme pouze po takovou dobu, po kterou mohou být po právní stránce podstatné pro realizaci předmětného smluvního vztahu, tedy do uplynutí promlčecích, prekluzivních, reklamačních, uschovacích a jiných podobných lhůt stanovených právními předpisy nebo ujednáními smluvních stran.

  
MARKETINGOVÉ A OBCHODNÍ OSOBNÍ ÚDAJE

Osobní údaje dále zpracováváme k marketingovým a obchodním účelům, a to proto, abychom Vás informovali o našich nabídkách a novinkách, a to nejčastěji formou zasílání newsletterů a jiných obchodních sdělení a abychom se u našich zákazníků a dalších osob, u kterých lze předpokládat zájem, telefonicky, emailem nebo jiným obdobným způsobem informovali o jejich zájmu o naši nabídku. K těmto účelům osobní údaje zpracováváme i proto, abychom mohli personalizovat naše jednání vůči Vám pro navazování a plnění smluvního vztahu.

Osobní údaje za účelem Vašeho kontaktování s nabídkou nebo jinými obchodními sděleními zpracováváme jen tehdy, existuje-li rozumný předpoklad, že máte zájem  o naši nabídku., a to je zejména v případě,  jste-li nebo byli-li jste našimi zákazníky. Osobní údaje za účelem personalizace jednání zpracováváme jen tehdy, jestliže jste s námi měli obchodní kontakt (v podobě nákupu zboží, čerpání služeb anebo projeveného konkrétního zájmu o nákup zboží či čerpání služeb).

Zasílat obchodní sdělení na Vaši emailovou adresu můžeme, jen jestliže jste nám ji sdělili jako náš zákazník nebo jestliže jste nám k využití své emailové adresy k tomuto účelu dali souhlas. Takový souhlas můžete kdykoli odvolat, a to způsobem popsaným níže. V každém emailovém obchodním sdělení navíc dáváme jednoduchou možnost odmítnout další zasílání obchodních sdělení formou elektronické odhlášky.

Z tohoto důvodu zpracováváme následující typy osobních údajů:

1) identifikační a kontaktní osobní údaje (jméno a příjmení, poštovní adresa, emailová adresa, telefonní spojení apod.)

2) Vaše profilové osobní údaje ve vztahu k naší spolupráci (např. historie a průběh obchodních vztahů, předmět koupě, předmět poptávky)

3) údaje umožňující personalizovat komunikaci s Vámi.

Jako marketingové a obchodní však samozřejmě nebudou nikdy zpracovávány osobní údaje, které vypovídají o Vašem rasovém či etnickém původu, politických názorech, náboženském vyznání či filozofickém přesvědčení nebo členství v odborech, genetické osobní údaje, biometrické osobní údaje a údaje o Vašem zdravotním stavu, sexuálním životě nebo sexuální orientaci.

Zdrojem marketingových a obchodních osobních údajů pro nás jsou naše smluvní vztahy k Vám a oslovení, která nám adresujete (prostřednictvím online formulářů nebo sociálních sítí, telefonicky apod.).

Pokud jde o právní základ zpracovávání Vašich osobních údajů, jsou naše oprávněné zájmy na využití údajů k marketingovým a obchodním účelům v zájmu udržování a rozvoje obchodních kontaktů a obchodní činnosti. Máte možnost vznést námitky ke zpracovávání Vašich osobních údajů k marketingovým a obchodním účelům. Vznesete-li tyto námitky proti využití osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení nebo jiných forem přímého marketingu, bez dalšího zastavíme další zpracovávání k těmto účelům. Vznesete-li námitky proti využití Vašich osobních údajů za účelem personalizace jednání s Vámi, posoudíme na základě důvodů námitek, zda na naší straně neexistují závažné oprávněné důvody pro pokračování ve zpracovávání osobních údajů, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, a budeme Vás informovat, zda námitkám vyhovíme. V případě, že jim vyhovět nemůžeme, Vám sdělíme, z jakých důvodů. Jak můžete uplatnit námitky je blíže popsáno níže.

Osobní údaje za účelem Vašeho kontaktování s naší nabídkou nebo jinými obchodními sděleními zpracováváme tak dlouho, jak dlouho lze rozumně předpokládat Váš zájem o naši nabídku, pokud jste však dříve nevznesli námitky proti takovému zpracovávání. Osobní údaje za účelem personalizace jednání zpracováváme po dobu 10 let ode dne posledního obchodního kontaktu s Vámi.


COOKIES, WEB BEACONS

Na našich webových stránkách www.postershop.cz využíváme technologie cookies, tedy ukládání určitých textových souborů obsahujících data o přístupu na webové stránky prostřednictvím internetového prohlížeče ve Vašem počítači s tím, že při opětovné návštěvě webových stránek jsou uložená data znovu odeslána našemu webovému serveru. Cookies slouží k personalizaci nastavení webových stránek a zlepšení uživatelského zážitku, včetně uchovávání uživatelských předvoleb. Cookies můžeme využívat také k přizpůsobení reklamy a sledování návštěvnosti webových stránek.

Můžeme využívat také technologie web beacons, a to jak na našich webových stránkách, tak v zasílaných emailových zprávách. Web beacons jsou drobné grafické prvky, které jsou stahovány z našeho webového serveru za účelem sledování čtenosti emailových zpráv, respektive návštěvnosti webových stránek a chování uživatelů na nich a následné optimalizace elektronických služeb pro uživatele.

Personalizace nastavení a sledování návštěvnosti webu, přizpůsobení reklamy, sledování zájmu o naše sdělení představují naše oprávněné zájmy v souvislosti se zkvalitňováním služeb, které Vám poskytujeme. Pokud si však nepřejete, abychom vůči Vám využívali cookies a web beacons, můžete tomu zabránit deaktivací funkce ukládání cookies ve Vašem počítači, respektive zasílání požadavků na stažení web beacons, a to provedením příslušného nastavení ve Vašem webovém prohlížeči. Osobní údaje získané pomocí cookies a web beacons nepoužíváme k Vaší identifikaci.  

Tyto webové stránky používají funkce Google Analytics integrované s inzercí v Reklamní síti a implementují funkce remarketing, přehledy zobrazení v Reklamní síti Google a demografické přehledy a přehledy zájmů Google Analytics.

Od použití funkcí Google Analytics pro inzerci v Reklamní síti se můžete odhlásit pomocí Nastavení reklam a také v této části personalizovat reklamy Reklamní sítě Google. Webová stránka www.postershop.cz sbírá cookies, pokud nechcete sídlet tyto informace se stránkami www.postershop.cz , můžete ve svém prohlížeči sběr cookies zakázat


PŘEDÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje jsou pro nás samozřejmě důvěrné. S výjimkami popsanými v následujících bodech osobní údaje nepředáváme žádným třetím osobám,. S osobními údaji nikterak neobchodujeme.

Osobní údaje můžeme předat subjektům, které pro nás provádějí zpracovávání osobních údajů nebo které nám poskytují služby, jejichž nutnou součástí je zpřístupnění osobních údajů. Jedná se zejména o subjekty, které nám poskytují účetní služby, daňové poradenství, služby informačních technologií, databázové služby nebo např. právní služby. Příjemci pak nezpracovávají osobní údaje samostatně, nýbrž jen podle našich pokynů. Neseme odpovědnost za to, že z jejich strany nedojde ke zneužití jim zpřístupněných osobních údajů a že s nimi jsou sjednány závazky integrity a důvěrnosti osobních údajů a další závazky, které je třeba sjednat podle platných právních předpisů.

Osobní údaje jsem oprávněni předat třetím osobám také tehdy, vyslovíte-li s tím souhlas, a to za podmínek uděleného souhlasu. Udělený souhlas můžete kdykoli odvolat.

Vaše osobní údaje je možné předat třetím osobám také, je-li to nutné ke splnění naší právní povinnosti nebo je-li to nutné z povahy věci, zejména ke splnění smluvního vztahu, jehož jste stranou (např. předání nezbytných osobních údajů dopravcům za účelem dodání zakoupeného zboží nebo provozovatelům platebních systémů za účelem úhrady kupní ceny).

Vaše osobní údaje uchováváme a nepředáváme je do jiných zemí.

 

PRÁVA NAŠICH ZÁKAZNÍKŮ

1) Právo na informace

Máte právo žádat a získat od nás potvrzení, zda Vaše osobní údaje zpracováváme či nikoli. V kladném případě máte právo na přístup ke zpracovávaným osobním údajům a na informace o podrobnostech zpracovávání a zdrojích osobních údajů. Jestliže jste nám poskytli osobní údaje na základě svého souhlasu nebo v souvislosti s plněním smluvních závazků a jestliže jde o osobní údaje zpracovávané automatizovaně, máte právo je obdržet ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu.

2) Právo na opravu, výmaz a omezení zpracovávání údajů

Máte právo, abychom bez zbytečného odkladu opravili Vaše nepřesné osobní údaje, a to včetně doplnění neúplných osobních údajů. Jste dále oprávněni požadovat, abychom vymazali Vaše osobní údaje, jestliže nemáme dostatečný právní důvod ke zpracovávání (např. v případě Vámi vznesené námitky proti zpracovávání osobních údajů pro účely přímého marketingu). Požadujete-li to, místo výmazu osobních údajů pouze omezíme jejich zpracovávání, tzn. osobní údaje budou pouze uloženy a jiným způsobem nebudou bez Vašeho souhlasu zpracovávány.

3) Právo podat námitky

Máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracovávání Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu s tím, že osobní údaje nebudou k tomuto účelu dále zpracovávány. Vznesete-li námitku proti zpracovávání Vašich osobních údajů v jiných případech, kdy osobní údaje zpracováváme na základě našich oprávněných zájmů, nejprve posoudíme, zda na naší straně neexistují závažné oprávněné důvody pro pokračování ve zpracovávání, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, a budeme Vás informovat, zda Vašim námitkám vyhovíme nebo že jim vyhovět nemůžeme a proč.

Svá práva jste oprávněni uplatnit jakoukoli formou, která srozumitelně zprostředkuje obsah Vaší žádosti, oznámení nebo námitek, zejména pak elektronickou formou na eshop@postershop.cz. Požádáte-li nás o přijetí určitého opatření, poskytneme Vám informace o přijatých opatřeních, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení žádosti. Stanovenou lhůtu je možné v nezbytných případech prodloužit až o dva měsíce, o čemž musíte být včas informováni.

Poučení o právu na přístup k osobním údajům. Mám právo požádat Zpracovatele, popřípadě přímo Správce, o poskytnutí informace o zpracování Mých osobních údajů, která mi bude bez zbytečného odkladu předána. Obsahem informace bude vždy sdělení o (i) účelu zpracování Mých osobních údajů, (ii) osobních údajích, případně kategoriích osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, včetně veškerých dostupných informací o jejich zdroji, (iii) povaze automatizovaného zpracování v souvislosti s jeho využitím pro rozhodování, jestliže jsou na základě tohoto zpracování činěny úkony nebo rozhodnutí, jejichž obsahem je zásah do mých práv a oprávněných zájmů, a (iv) příjemci, případně kategoriích příjemců. Za poskytnutí informace je Správce, popřípadě za správce Zpracovatel oprávněn požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
Poučení o dalších právech. Zjistím-li nebo budu-li se domnívat, že Správce nebo Zpracovatel provádí zpracování Mých osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li Mé osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, mohu (i) požádat Správce nebo Zpracovatele o vysvětlení, nebo (ii) požadovat, aby Správce nebo Zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci Mých osobních údajů. Jestliže bude moje žádost shledána oprávněnou, Správce nebo Zpracovatel neprodleně odstraní závadný stav. Pokud Správce nebo Zpracovatel žádosti nevyhoví, mohu se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Poučení o právech dle Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) – toto nařízení č. 2016/679 dále jen jako „General Data Protection Regulation“ nebo jen jako „GDPR“.
Potvrzuji, že jsem byl/a poučen/a o mých právech v souvislosti se zpracováním Mých osobních údajů, a to v intencích ustanovení článku 13, 15-22 a 34 GDPR.

Cítíte-li by se být dotčeni na svých právech v souvislosti s tím, jak zpracováváme Vaše osobní údaje, můžete se obrátit se stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů – viz. www.uoou.cz.

 

Tyto zásady zpracování a podmínky ochrany osobních údajů jsou platné a účinné od 25. 5. 2018.


Zboží bylo vloženo do košíku